Публічна оферта
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
(на умовах публічної оферти)
м. Київ
Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичної особи-підприємця Поліщука Андрія Леонідовича, яка діє на підставі витягу з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано 04.09.2006, номер запису 2 000 0000 035612, та іменованого надалі Виконавця, фізичної особи, фізичної особи-підприємця та/або юридичної особи укласти цей договір про надання інформаційно-консультаційних послуг наступне.
Ця оферта публічна, її умови однакові для всіх споживачів. У разі прийняття наведених нижче умов особа, здійснюючи акцепт оферти методом, зазначеним у відповідному розділі оферти, стає Споживачем.
6. Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач зобов'язується:
6.1.1. Суворо виконувати умови Договору.
6.1.2. Надати Виконавцю інформацію про бажаний рівень здобуття знань.
6.1.3. При отриманні послуг дотримуватись правил, встановлених Виконавцем.
6.1.4. Приймати від Виконавця послуги, які надаються відповідно до цього Договору.
6.1.5. Оплачувати послуги на умовах та у порядку, зазначеному в розділі 7 цього Договору.
6.1.6. Виконувати рекомендації та завдання, які дає Виконавець та/або особистий куратор.
6.1.7. Виконувати всі домашні завдання, які надає Виконавець, самостійно, у встановлений термін та в повному обсязі.
6.1.8. Не розголошувати інформацію про вартість послуг Виконавця та іншу інформацію, яка відповідно до умов цього Договору визнана сторонами конфіденційною.
6.1.9. У триденний термін письмово повідомляти Виконавця про зміну особистої інформації (номери телефону, адреси електронної пошти тощо). В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання Споживачем інформації про будь-які зміни у процесі надання послуг. Обмін інформацією здійснюється за допомогою засобів зв'язку, визначених у Договорі.
6.1.10. Не завдавати шкоди програмній оболонці, технічним та програмним засобам Виконавця та третіх осіб.
6.1.11. Періодично відвідувати сайт для ознайомлення з офіційною інформацією Виконавця про надання послуг та регулювати відносини Виконавця.
6.1.12. Зберігати конфіденційність облікових даних, наданих Виконавцем.
6.1.13. Не вчиняти інших дій, які не передбачені Договором, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця або третіх осіб.
6.2. Споживач має право:
6.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до цього Договору.
6.2.2. Зміна вибраного продукту на будь-який інший, більший за обсягом та вартістю, доступний у списку продуктів. Виконавець вносить зміни після отримання та погодження письмової заяви від Споживача, яка має бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю та описом вкладення. Зміна продукту на менший обсяг або вартість не дозволяється.
6.2.3. Призупинити або припинити одержання послуги у будь-який час з дотриманням усіх встановлених Договором вимог.
6.2.4. Брати участь у дискусіях, обговореннях, висловлювати свою думку щодо питань, порушених у суспільстві/форумі.
6.2.5. Використовувати всі функції особистого кабінету для отримання необхідної інформації, створення повідомлень тощо.
6.2.6. Звертатися до особистого куратора та/або інших представників Виконавця з питань, що виникають у ході надання послуг, отримання роз'яснень раніше наданих консультацій та/або відповідей.
6.2.7. Звертатись до представника Виконавця з питань, що не належать до надання послуг з цього Договору, а саме – технічних, організаційних питань тощо.
6.2.8. Відмовитися від замовлених послуг у строк і у разі, якщо це передбачено умовами продукту, письмово повідомивши Виконавця.
6.2.9. Знати, чому застосовані санкції, у порядку контролю за змістом повідомлень та темами.
6.2.10. Надіслати Виконавцю обґрунтовану скаргу (апеляцію) у разі незгоди із застосованою санкцією в порядку контролю за змістом повідомлень та темами приватних повідомлень.
7. Вартість послуг та порядок розрахунків

7.1. Вартість, обсяг та порядок надання послуг визначається залежно від обраного Споживачем продукту зі списку, опублікованого у відповідному розділі сайту сервісу на умовах цього Договору.
7.2. Усі послуги надаються на основі 100 % передоплати.
7.3. Вартість послуг та їхня оплата здійснюється Споживачем у національній валюті України (гривня).
7.4. У вартість послуг не включено ПДВ.
7.5. В рамках Договору приймається оплата послуг будь-яким зручним для Споживача способом, не забороненим законодавством України.
7.6. Вибір та використання способу/форми оплати здійснюється Споживачем на власний розсуд та без передбаченої відповідальності Виконавця. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання вибраного Споживачем способу/форми оплати виходять за межі оферти та Договору та регулюються угодами (договорами) між Споживачем та відповідними організаціями.
7.7. Прийом-передача наданих послуг здійснюється після надання послуг за цим Договором без обов'язкового підписання сторонами акта приймання-передачі наданих послуг. У такому разі про прийняття Споживачем у повному обсязі за якістю та кількістю послуг, що надаються Виконавцем, свідчить відсутність станом на 01 число місяця, наступного за місяцем, у якому надавалися послуги, не врегульовані Сторонами, письмові скарги та зауваження щодо якості та кількості послуг, що надаються.
7.8. Виконавець може надати Споживачеві, у тому числі на вимогу останнього, належним чином оформлений акт приймання-передачі наданих послуг. Зазначений акт може бути наданий після (i) завершення певного етапу/частини послуг та/або (ii) остаточного завершення виконання послуг, передбачених цим Договором.
7.9. Замовник протягом п'яти календарних днів з дня отримання відповідного акта зобов'язується розглянути його та за відсутності зауважень підписати та передати один екземпляр Виконавцю. Якщо протягом п'яти календарних днів з дня одержання актів замовник їх підпише або не подасть зауваження до такого акту у письмовій формі, послуги вважаються належним чином виконаними Виконавцем, прийнятими Замовником у повному обсязі та без зауважень.
8. Гарантії

8.1. Послуги надаються Виконавцем «як є» і в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, при цьому жодних прямих чи непрямих гарантій не надається (включаючи, але не обмежуючись гарантіями щодо використання послуг з конкретною метою Споживача).
8.2. Виконавець надає Споживачу можливість отримання консультацій електронною поштою, телефоном або з використанням інших методів комунікацій відповідно до умов його продукту.
8.3. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням послуг, і не включає питання щодо настроювання або діагностики персонального комп'ютера та програмного забезпечення Споживача або навчання навичок роботи на комп'ютері або в Інтернеті.
8.4. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій за Договором та відмовляється від будь-яких гарантій чи умов для порушення прав та відповідності послуг конкретним цілям Споживача.
8.5. У разі надсилання належної вимоги Споживачем протягом 14 календарних днів, наступних за датою старту оплаченого курсу, Виконавець гарантує повернення коштів, сплачених за продукт у повному обсязі, за умови перегляду Споживачем не більше 3 (трьох) уроків програми навчання. Вимога вважається належною, якщо вона зроблена у письмовій формі та направлена Виконавцю на електронну адресу: mail@liftface.pro.
8.6. Виконавець здійснює повернення коштів протягом 20 календарних днів з моменту затвердження вимог, зазначених у пункті 8.5. Терміни повернення коштів залежить від способу оплати. Кошти повертаються на рахунок, з якого було здійснено оплату.
9. Право інтелектуальної власності

9.1. Усі аудіовізуальні твори та інші матеріали, що використовуються для надання послуг Виконавцем, є об'єктами інтелектуальної власності, і на них поширюється правова охорона, передбачена чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності.
9.2. За цим договором Виконавець надає Споживачу право на використання об'єктів права інтелектуальної власності Виконавця в межах наданих Споживачам послуг.
9.3. Сторони погоджуються, що правова охорона поширюється на форму висловлювання та не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
9.4. Передача прав, зазначених у розділі 9 цього Договору, не тягне за собою передачі або відчуження будь-яких інших прав Виконавця, прямо не зазначених у цьому Договорі, не надає Споживачу права на відтворення, розповсюдження, оприлюднення, виготовлення будь-яких копій (включаючи технічні та резервні копії).
9.5. Будь-яка оплата за передачу прав, передбачених цим Договором, не передбачена.
9.6. Споживач може використовувати об'єкти інтелектуальної власності Виконавця лише в межах тих прав та способів, які передбачені цим Договором.
9.7. Споживач зобов'язаний не розголошувати та не передавати ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, розроблені Виконавцем у відносинах з третіми особами з метою отримання прибутку від такого розголошення. У разі порушення гарантій, зазначених у цьому пункті, Споживач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі заподіяні таким порушенням прямі та непрямі збитки (включаючи втрачену вигоду) протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту направлення вимоги Виконавцем. Вимога вважається відправленою, якщо вона надіслана Споживачу засобами зв'язку та за адресою, вказаною Споживачем під час реєстрації на сайті та/або у цьому Договорі.
9.8. Споживач підписанням цього Договору дає згоду на зйомку його та його зображення на фото-, кіно-, теле- або відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису за його участю під час створення телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів за умов дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також надає права на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з його зображенням, відеозаписів за його участю будь-яким не забороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження терміну та способів публічного показу, відтворення та/або розповсюдження, у тому числі, але не обмежуючись, як реклами (у тому числі в мережі Інтернет, на телебаченні, у пресі, у зовнішній рекламі тощо) з виробничою, демонстративною, рекламною, популяризаційною та/або іншою метою
Підписуючи цей Договір, Споживач дає згоду на використання та розповсюдження його імені та прізвища з коментарями, відповідей на запитання, точок зору будь-яким не забороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису за його участю.
9.9. Споживач цим гарантує, що він усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відео за його участю безкоштовне, та відмовляється від будь-яких претензій або вимог майнового характеру до осіб, які здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.
10. Відповідальність сторін

10.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
10.2. Виконавець не несе відповідальності перед Споживачем або третьою особою за будь-які затримки та/або переривання доступу до сайту.
10.3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Споживачем або третьою особою за Договором:
10.3.1 за будь-які дії/бездіяльність, які є прямим чи непрямим результатом дій/бездіяльності Споживача та/або третіх осіб;
10.3.2. за будь-які заборгованості, непрямі збитки, втрачену вигоду, втрати та витрати (включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, що виникли внаслідок судових, виконавчих процесів та рішень суду), що прямо чи опосередковано стосуються послуг Виконавця, незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість такої шкоди чи ні;
10.3.3. за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Споживача;
10.3.4. за проблеми, пов'язані з використанням Споживачем неліцензійного програмного та/або технічного забезпечення;
10.3.5. за некваліфіковані дії Споживача щодо використання послуг;
10.3.6. за цілісність, достовірність та наявність сайтів та даних Споживача на сервері Виконавця.
10.4. Споживач повністю відповідає за збереження отриманого від Виконавця, а також усіх додатково створених Споживачем логінів/паролів, призначених для доступу до особистого кабінету Споживача та за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.
10.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
10.6. Споживач використовує отриману інформацію та консультації особисто з метою отримання прибутку від застосування у спосіб, не заборонений цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за подальше використання/невикористання Споживачем отриманої інформації, наслідки її застосування.
10.7. У разі порушення п. 9.7 Договору, на вимогу Виконавця Споживач, крім відшкодування заподіяної шкоди (що включає, але не обмежується упущеною вигодою, прямим та непрямим збитком), додатково зобов'язується на вимогу Виконавця сплатити штраф у 20-кратному розмірі вартості сплаченого продукту.
11. Акцепт оферти та укладання договору

11.1. Споживач здійснює акцепт оферти шляхом добровільної передоплати послуг Виконавця, за якими укладається Договір оферти з урахуванням умов розділу 7 цієї оферти.
11.2. Акцепт оферти Споживачем підтверджує, що Споживач:
11.2.1. повністю ознайомився з умовами оферти;
11.2.2. повністю розуміє предмет оферти та Договору;
11.2.3. повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;
11.2.4. що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця та виконання Виконавцем приписів законодавства України, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
11.2.5. дає Виконавцю свою згоду на включення Виконавцем усіх добровільно наданих Споживачем персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, та опрацювання його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв'язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України.
12. Строк дії та зміна умов оферти

12.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті та діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
12.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов оферти та/або відкликати оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту оферти в мережі Інтернет на сайті сервісу, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
13. Строк дії та зміна договору

13.1. Акцепт оферти Споживачем зроблено згідно з розділом 11 оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного кодексу України, 179 Господарського кодексу України) на умовах оферти.
13.2. Договір укладається строком (i) на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна із сторін не направить не менше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку дії Договору власні письмові заперечення проти такого продовження іншій стороні або (ii) до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором або (iii) до закінчення терміну дії Продукту згідно з інформацією, вказаною на сайті.
13.3. Надання послуг починається з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо інше не передбачено Договором.
13.4. Дія Договору поширюється на весь час з моменту укладання та до моменту виконання сторонами своїх зобов'язань щодо нього.
13.5. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості сторін, що стосуються предмета Договору, втрачають чинність.
13.6. Договір залишається чинним у разі зміни реквізитів сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.
14. Розірвання договору

14.1. Цей Договір може бути достроково розірваний:
14.1.1. За взаємною згодою сторін.
14.1.2. В односторонньому порядку Виконавцем при невиконанні зобов'язань або порушенні умов Договору Споживачем, у тому числі якщо Споживач систематично (два і більше разів) не дотримується умов Договору, невчасно або не в повному обсязі виконує домашні завдання, поширює негатив у чаті навчання, ображає, обговорює політичні теми, розводить міжнаціональні ворожнечі, критикує, виявляє расизм у бік адміністрації, співробітників та інших учасників проекту, порушує правила програми, чату та умов комунікацій з іншими учасниками проекту, передає шкідливе програмне забезпечення шляхом використання загального чату (віруси, трояни, скрипти тощо), здійснює неузгоджене розміщення оголошень, статей, текстів, реклами будь-якої тематики, посилань на сторонні ресурси.
При виявленні вищеописаних порушень Виконавець має право в односторонньому порядку припинити співпрацю, доступ до програми навчання припинити, видалити з чатів (забанити).
При цьому Виконавець має право вимагати від Споживача відшкодування завданих таким порушенням збитків.
У такому разі Договір вважається розірваним через десять календарних днів з моменту направлення повідомлення про припинення його дії Споживачеві.
14.1.3. В односторонньому порядку Споживачем, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання зобов'язань за Договором або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у встановлений термін стає неможливим. У разі, якщо значна частина обсягу послуги вже була виконана, Споживач має право розірвати Договір тільки в частині послуги або робіт, що залишилася.
14.1.4. За рішенням суду внаслідок вимоги однієї із сторін у разі суттєвого порушення Договору іншою стороною. Істотно в цьому випадку таке порушення Договору, коли внаслідок заподіяної ним шкоди одна із сторін значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладання Договору.
14.1.5. В інших випадках, передбачених Договором та законодавством України.
14.2. Одностороннє розірвання Договору у випадках, що не передбачені цим Договором, не допускається.
14.3. У разі розірвання Договору з ініціативи Споживача невикористана частина авансу не повертається.
14.7. Зобов'язання сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання щодо конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але не обмежуючись зазначеним), залишаються чинними після закінчення дії Договору.
14.8. Розірвання Договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.
15. Врегулювання суперечок

15.1. Сторони регулюватимуть шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням.
15.2. Усі спірні питання розглядаються Виконавцем за наявності письмової заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів із моменту виникнення спірної ситуації.
15.3. У разі якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки та розбіжності підлягають вирішенню у суді за місцем знаходження Виконавця (Україна) згідно з чинним законодавством України.
16. Форс-мажор

16.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі дії обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, грабежі, енергопостачання та зв'язки, зміни законодавства, дії державних органів та їхніх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, та їхнє виникнення юридично підтверджено.
16.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу сторону.
16.3. Виконання цього Договору повністю або частково припиняється на момент дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, Договір вважається розірваним.
17. Інші умови

17.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Усі питання, які не врегульовані офертою або не повністю врегульовані, регулюються відповідно до норм матеріального та процесуального права України.
17.2. Кожна сторона гарантує іншій стороні, яка володіє необхідною дієздатністю та всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.
17.3. Якщо одне або кілька положень оферти з будь-якої причини будуть визнані недійсними, які не мають юридичної сили, то така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення оферти (Договору), які залишаються чинними.
17.4. Будь-які повідомлення за Договором можуть надсилатися однією стороною іншій стороні поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки або будь-яким іншим способом, узгодженим сторонами.
17.5. Не вступаючи у суперечність з умовами оферти, Споживач та Виконавець мають право у будь-який час оформити Договір про надання послуг у формі письмового двостороннього документа.
17.6. Питання створення та охорони всіх прав та об'єктів інтелектуальної власності, які були використані при виконанні умов цього Договору, вирішується Виконавцем самостійно.
17.7. Виконавець може надати Споживачу переклад цієї оферти з української на інші мови, однак у разі невідповідності між умовами оферти українською мовою та її перекладом, переважну силу має виключно версія оферти українською мовою.
18. Місцезнаходження та реквізити сторін

ФОП ПОЛІЩУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Адреса місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, будинок. 143 кв. 52
Р/р 26005053001896 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711
Поліщук О. Л.